Program 2023-27 - En kommune å jobbe i

En kommune å jobbe i


Rælingen er en typisk bokommune, og Nedre Romerike er et felles handels- og arbeidsmarked. Vi har få arbeidsplasser utenom offentlig virksomhet, og det er ønskelig med flere arbeidsplasser i nærheten av der folk bor. SV ønsker å gi plass for etablering av næringsliv, særlig næring som lar seg forene med nærhet til boområder. Lokalt landbruk har også en plass i kommunens næringsliv.


Det er viktig å ha seriøse næringsaktører. SV vil derfor at kommunen skal slå hardt ned på brudd på reglene i arbeidslivet.


SV prioriterer:


 • Videreføring av felles næringspolitikk – inkludert samordnet arealpolitikk – for Nedre Romerike
 • Utvikling av næring i tilknytning til landbruket
 • Sikring av arealer til næring og etablering av kontorfellesskap
 • Å gi gründere mulighet til å låne kommunale kontorlokaler i oppstartsfasen
 • Vurdering av lavere kommunale avgifter for bedrifter som driver sosialt og miljømessig godt
 • Lærlingplasser både i kommunal virksomhet og hos firmaer som leverer tjenester til kommunen

 

Rælingen kommune skal være en god arbeidsgiver


Kommunen er Rælingens største arbeidsgiver,

og SV mener det er et viktig politisk ansvar

at kommunen er en god arbeidsgiver.

Kampen mot privatisering av kommunale

tjenester er viktig. Kommersielle drivere har

gjennomgående dårligere pensjons- og

rbeidsvilkår. Ansatte i virksomheter som blir

privatisert, kan miste pensjonsrettigheter

opparbeidet gjennom et langt arbeidsliv.

n del av barnehagene eies og drives i dag av

kommersielle aktører, og renhold på skoler

og i kommunale barnehager utføres i dag

stort sett av private firmaer.


Folk skal ha en lønn å leve av – også i

helsesektoren og skolefritidsordningen.

Kampen mot ufrivillig deltid er derfor viktig.

Det har vært en liten framgang i den siste perioden, men det er langt igjen til heltid er normalen.


SV prioriterer:


 • Egne ansatte i faste stillinger i kommunen, ikke utsetting av arbeid til kommersielle aktører og vikarbyråer
 • At alle nye barnehager bygges og drives av kommunen selv
 • At private barnehager på sikt blir kommunale
 • Å ta tilbake renhold av barnehager og skoler som kommunal virksomhet
 • Å beholde sykehjem, skoler og sosiale tjenester i kommunalt eie og drift
 • At ansettelsene i kommunen skal gjenspeile at vi er en flerkulturell kommune
 • Streng kontroll med arbeids- og avtaleforholdene i firmaer og underleverandører som leverer tjenester til kommunen
 • Fortsatt kamp mot ufrivillig deltid i kommunale jobber
 • Gode livsfasetiltak slik at ansatte har reell mulighet til å stå i arbeid både i utfordrende livsfaser og til pensjonsalder
 • Arbeid for å rekruttere og beholde velkvalifiserte ansatte
 • Gode etter- og videreutdanningsordninger for ansatte
Business title, Street address, Zip code City, Country
+44 1234 567890
your@email.com