Programforside 2023-27 - Sosial trygghet for alle

Sosial trygghet for alle


SV kjemper for et samfunn der alle har like muligheter til et godt liv. I dag undergraves velferdsstaten av privatisering og sosial dumping, og forskjellene øker. SVs politikk skal redusere behovet for sosialhjelp, samtidig som alle skal ha rett til hjelp når de trenger det.


SV er opptatt av at NAV ikke bare skal gi økonomisk hjelp, men også veiledning og støtte som kan bidra til at folk kan ha mulighet til å klare seg sjøl.


Gode velferdsordninger for alle motvirker fattigdom. Tilgang på

rimelige boliger med akseptabel standard er et virkemiddel for å

skape trygghet for familier og enkeltmennesker.


Det gode arbeidet med å skaffe folk bolig og jobb må fortsette.

Rælingen må sikre nok kommunale boliger – også i nybyggprosjekter.


SV prioriterer:


 • At NAV-støtte minst skal følge statens normer
 • Fattigdomsbekjempelse
 • Å legge til rette for flere gratis uorganiserte barne- og ungdoms-

       aktiviteter

 • Oppfølging av kommunens boligsosiale plan, bl.a. kommunale

       utleieboliger som leietakerne på sikt kan kjøpe

 • At det etableres gode og varierte bomiljøer
 • Permanente utekontakter i Rælingen
 • Støtte til lavterskeltilbud som BUA, der Rælingens innbyggere blant annet kan låne sportsutstyr

 

Trygg alderdom

Behovet for omsorgstilbud for eldre må forventes å øke i årene som kommer. Bedre hjemmetjenester og flere boliger med livsløpsstandard på ulike omsorgsnivåer vil gjøre det mulig for flere å få oppfylt ønsket om å bo lenger i eget hjem.


SV prioriterer:


 • Bygging av nok boliger for mennesker med ulike omsorgsbehov
 • Sikring av kvaliteten i sykehjemmene ved tilstrekkelig grunnbemanning, legge til rette for kompetanseutvikling, kvalifiserte ansatte og flest i fast heltidsstilling
 • Gode aktivitets- og rehabiliteringstilbud for beboere i sykehjem, omsorgsboliger og private hjem
 • God transporttjeneste for eldre og bevegelseshemmede
 • Fortsatt fokus på god ernæring og god mat

 

Psykisk helsevern og rusomsorg må styrkes


Kommunen har fortsatt utfordringer når det gjelder psykisk helsevern og rusomsorg. Rælingen SV vil prioritere tiltak for innbyggere med psykiske problemer og rus/psykiatri-problemer. Det gjelder både behandlingstilbud, boliger og tilrettelegging for deltakelse i skole- og arbeidsliv. Det er viktig å ha tilbud på ulike omsorgsnivåer.


Aktivum har ulike tilbud om varig tilrettelagt arbeid, og må sikres videre drift.


Psykiske problemer er et ungdomsproblem som må følges opp, og SV mener det er viktig med forebyggende tiltak og tidlig hjelp når noen får psykiske problemer.


SV prioriterer:


 • Spesiell hjelp og oppfølging av barn og unge med psykiske problemer
 • Helsetjeneste på alle skoler, som kan fange opp problemer tidlig
 • Utvidet åpningstid på helsestasjonen for ungdom
 • Styrke støtten til barn og unge i familier som sliter med rus eller andre problemer
 • Tilbud om aktivisering av eldre for å motvirke ensomhet og mangel på mosjon
 • Oppfølging/avlastning for pårørende