Program 2023-27 - SVs verdigrunnlag

SVs verdigrunnlag er solidaritet, rettferdig fordeling, frihet for alle og et økologisk bærekraftig samfunn


Alle mennesker skal ha frihet til gode liv og utfoldelse. Alle skal ha reell mulighet for deltakelse, og frihet fra materiell nød, undertrykkelse, utnyttelse og ydmykelse. 


Bred demokratisk deltakelse er veien til de beste beslutningene for samfunnet. Demokrati forutsetter at alle har nok ressurser til å delta likt, vern av mindretallet, respekt for de politiske og sivile rettighetene, og en åpen og opplyst offentlighet.


Beslutninger bør tas så nærme og med så stor innflytelse fra de det gjelder som mulig. Flest mulig bør delta i mest mulig av beslutningene i samfunnet.


Offentlig velferd skal utjevne og

utligne forskjeller slik at alle kan delta

i samfunnet på like premisser. 

Velferden skal styres etter sosiale

formål, ikke fortjeneste og bunnlinje.


Alle som kan jobbe bør sikres anstendig

arbeid. Alle skal ha en lønn å leve av

og en jobb å leve med. Vår felles

arbeidsinnsats skal komme alle til

gode.


Den økonomiske og tekniske

utviklingen skal legge til rette for at

folk kan skape etter evne og få etter

behov, uten at det utfordrer naturens

tåleevne. Det økonomiske systemet skal være under demokratisk kontroll, bidra til rettferdig fordeling av godene og hindre maktkonsentrasjon.


Naturen er alt liv på jorden, også mennesket, og har en verdi som er uavhengig av dens nytte for mennesker. Mangfold i naturen er en styrke som må sikres. Inngrep som har en negativ effekt på naturmangfoldet skal unngås så langt det er mulig, og der inngrep skjer må det respektere føre var prinsippet og begrunnes i langsiktige interesser for natur og samfunn.


Makt og privilegier skal ikke følge kjønn, og alle kjønn bør ha like muligheter.

Alle skal ha like rettigheter og muligheter i livet uavhengig av hudfarge, religion og etnisk, sosial eller kulturell bakgrunn


Rælingen SV vil


  • Arbeide for at Rælingen blir en klimanøytral kommune innen 2030
  • Sikre gode velferdstjenester til alle
  • Kjempe mot fattigdom og for rettferdig fordeling av godene
  • Bidra til en sunn økonomi for kommunen og mulighet for bedre og billigere kommunale tjenester
  • Gå inn for å innføre eiendomsskatt med bunnfradrag som sikrer en sosial profil
  • Sikre kommunalt eierskap og offentlig drift av basistjenester og infrastruktur
  • Arbeide for likestilling, mangfold og inkludering for alle innbyggere
  • Ha eierskapsformer i kommunale og interkommunale selskaper som sikrer innsyn og demokratisk kontroll.