Program 2023-27 - En kommune å leve i

En kommune å leve i – et aktivt liv for alle


Et godt kulturtilbud er ikke bare et gode i seg selv, det er også viktig for trivsel og folkehelse. Rælingen har et aktivt kulturliv med ulike foreninger som engasjerer mange innbyggere. Kommunens viktigste oppgave er å legge til rette for dette mangfoldet slik at det skapes aktivitet – også blant grupper som i dag i mindre grad deltar i det organiserte kulturlivet.


Tilgang til gode lokaler er viktig for kulturlivet. Dagens ordning med gratis leie på hverdager må videreføres, og det må være enkelt å bruke lokalene. Når det bygges eller rehabiliteres lokaler som f.eks. skoler må muligheten for flerbruk prioriteres, blant annet ved at det sørges for god akustikk.


Kommunen har enestående naturområder. SV vil arbeide for god tilgjengelighet til skog, mark og våtmarker for flere og god merking av stier og turveier.


SV prioriterer:


 • Kulturtilbud for barn, ungdom og eldre
 • Gratis eller rimelig tilgang til egnede lokaler i alle deler av kommunen for frivillige lag og foreninger
 • Samarbeid med frivillige for å sikre et bredt tilbud til alle innbyggere
 • At nye lokaler i kommunen bygges med mulighet for flerbruk
 • Tilrettelegging for turer i skog og mark ved etablering av utfartsparkering og merking av stier
 • Etablering av parsellhager


Aktiviteter for alle unge


Et trygt og inkluderende nærmiljø bygges av kommunen, frivillige organisasjoner, foreldre og enkeltpersoner i samarbeid. Kommunen skal legge til rette for både organisert og uorganisert aktivitet som favner ulike interesser, f.eks. idrett, kultur, friluftsliv og gaming.


Ungdom har rett til et variert fritidstilbud. Vi mener det er et felles samfunnsansvar, på lik linje med andre velferdstilbud. Når de fleste andre oppgavene kommunene har er lovfesta, er det ofte ungdom som taper i de trange budsjettene. Ungdom skal aktivt være med på å utforme egne aktivitetstilbud.


SV prioriterer:


 • Utvikling av varierte fritidstilbud tilpasset barn og unges behov
 • Rusfrie tilbud til ungdom
 • Gode møteplasser og kulturarenaer for barn og unge, som ungdomsklubbene og kulturskolen
 • Sikre drift av ungdomsklubbene på Fjerdingby og Sandbekken og se på mulighetene for en klubb sør i bygda. Åpningstidene må tilpasses ungdommens behov
 • Etablering av juniorklubb


En flerkulturell kommune


Rælingen har lang tradisjon med bosetting av arbeids-

innvandrere og flyktninger og er blant de kommunene

i landet med høyest innvandrerandel. Vi skal fortsatt

være generøse og ta imot flyktninger fra aktuelle land.


Et flerkulturelt samfunn er et rikere samfunn.

Rælingen SV vil at kommunen skal fortsette den aktive

innsatsen for god integrering på ulike områder, og

arbeide for å skape en god samfølelse mellom alle

innbyggerne i kommunen uavhengig av kulturell bakgrunn.


SV prioriterer:


 • Å bosette flyktninger som trenger opphold
 • Å sikre helsetilbud til flyktninger med særskilte behov
 • Kommunal arbeidsplan mot rasisme og etnisk diskriminering
 • Bruke kulturuka og andre arenaer til å skape god en samfølelse mellom alle innbyggerne i kommunen uavhengig av kulturell bakgrunn
 • Å skape fellesarenaer for innvandrere og andre innbyggere gjennom bl.a. språkkafeer
 • Å sørge for at voksenopplæringen gir deltakerne god mestringsfølelse og lyst til å ta videre utdanning
 • Sikre flyktningetjenestens senter i Sæterveien som flerkulturell møteplass


Aktive seniorer


Det skal være godt å bli gammel i Rælingen, og i Rælingen skal eldre kunne leve aktive liv. SV vil satse på møteplasser som lokale eldresenter, og på videreutvikling av en kulturpolitikk for eldre med kommunal støtte til ulike kultur- og aktivitetstilbud.


SV prioriterer:


 • Kultur- og aktivitetstilbud for beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Tilbud om sosiale og kulturelle aktiviteter og trening for eldre som bor hjemme
 • Eldres deltakelse i frivillig arbeid, organisasjonsliv og politiske prosesser i tett dialog med eldres organisasjoner
 • Tiltak som gir bedre digital kompetanse hos eldre, men også å sikre tilgang til tjenester uavhengig av digital kompetanse
Business title, Street address, Zip code City, Country