Program 2023-27 - En kommune å bo i

En kommune å bo i


Boligbygging må tilpasses krav til miljøet, dyrka mark og Rælingens naturområder, og vi må bygge for folk. Rælingen har liten plass å bygge nye boliger på. SV går inn for en moderat vekst i befolkningen og dermed i antall boliger. Boligmassen bør være variert, og fylle boligbehovene til alle typer husstander.


Boligene skal baseres på fornybar energi. Nye boliger skal bygges der det er mulighet for effektiv kollektiv reising, og der de ikke belaster naturen eller dyrka mark. Samtidig er Rælingen SV opptatt av at boligutbyggingen skal skje med et helhetssyn. Vi vil skape lokalsamfunn i kommunen som har alle kvaliteter et lokalsamfunn skal ha: Både boliger, arbeidsplasser og næringsliv, barnehager, skoler, institusjoner, aktivitetstilbud og kulturelle aktiviteter.


SV prioriterer:


 • Fortetting nord i kommunen og prioritering av boligområder med gangavstand til Lillestrøm
 • Bygging av varierte boligtyper tilpasset forskjellige livssituasjoner i alle deler av kommunen
 • Utvikling av Fjerdingbyområdet som et bo-, service- og kulturområde
 • Rådgivning i forhold til energisparing i boliger og tilrettelegging av energitiltak som solcellepaneler og jordvarme
 • Helhetlige boligområder med alle funksjoner lokalt
 • La Trehyttelandsbyen leve
 • Vern av matjord
 • At Bårlijordet tilbakereguleres til landbruk

 

Rælingens naturområder er viktig bo-kvalitet


Rælingen er en kommune rik på skog og vann og uerstattelige

naturperler. To verdifulle naturreservater – Nordre Øyeren og

Østmarka – og et levende kulturlandskap i nærhet til storbyen,

er unik goder. Både Østmarka, kulturlandskapet og vannveiene

er viktige for friluftslivet lokalt.


At flere kan bruke naturområdene i skog, mark og våtmarker er

viktig, og krever bedre tilgjengelighet og tilrettelegging.


SV prioriterer:


 • Utbedring av utvalgte traseer i friluftsområder for ferdsel med

       barnevogn, rullestol ol.

 • Det enkle friluftslivet uten støyende motorisert aktivitet i

       friluftsområdene i marka og vannveiene

 • Bevaring av dagens markagrense
 • Utvikling av Rælingsåsen som friluftsområde
 • Skogsdrift og annen kommersiell virksomhet skal ikke gå på bekostning av friluftslivet
Business title, Street address, Zip code City, Country
+44 1234 567890
your@email.com