Program 2023-27 - Klima, miljø og natur

Klima, miljø og natur


SV ønsker at Rælingen skal gå foran i det regionale arbeidet for klima og miljø. Kommunedelplanen for klima, energi og sirkulærøkonomi, samt kommunens klimaregnskap er viktige verktøy i dette arbeidet. De årlige tilstandsrapportene for natur og miljø er et viktig kunnskapsgrunnlag for tiltak. Vannveiene gjennom kommunen – Nitelva og Øyeren – er viktige både for oss i Rælingen og i forhold til internasjonale avtaler


De største klimautslippene i Rælingen kommer fra trafikk og fra Leca-fabrikken. Her må kommunen prioritere tiltak i tillegg til tiltak i kommunens egen virksomhet. 


SV prioriterer:


 • At Rælingen blir klimanøytral kommune innen 2030.
 • At kommunen blir pådriver for klimanøytral drift av Leca-fabrikken
 • Oppfølging av tiltakene i Klimaplanen når det gjelder kommunens egen virksomhet. Full elektrifisering av kommunens bilpark
 • Utslippsfrie byggeplasser – både kommunale og private
 • At Rælingen blir en foregangskommune innen energieffektiv bygging og drift
 • Miljøbasert landbruk og støtte til produksjon av plantebasert mat
 • Bevaring og restaurering av myrer. Ingen oppdemming av Fjerdingbyputten
 • Bevaring av gjenværende raviner og gjenåpning av bekker
 • Bevaring av artsmangfoldet i Østmarka og Nordre Øyeren Naturreservat
 • Oppretting av nasjonalpark i Østmarka
 • Skånsom skogdrift med plukkhogst og bevaring av gammelskog

 

 

Samferdselspolitikk for framtida


Biltrafikken er en stor belastning for Rælingen, både

pga. trafikkbelastning på nærmiljøet og pga. de

totale utslippene. Utvikling av næringsarealer og

boligområder i Rælingen må tilrettelegges for å

oppfylle både regionale planer og internasjonale

avtaler for klimautslipp.  Trafikkøkning bør skje

med kollektivtransport og utslippsfrie framkomst-

middel, fortrinnsvis gange eller sykkel.


Fylkesvei 120 har høy belastning i rushtrafikken.

Løsningen er ikke plass til flere biler, men bedre

framkommeligheten for busser. Kollektivtrafikken

må styrkes for å bringe folk til arbeid og skole og

knytte kommunen sammen.


SV prioriterer


 • Trafikksikkerhetstiltak på skoleveiene må

       prioriteres med gang- og sykkelfelt og planfrie

       over- eller underganger på utsatte steder

 • Framkommelighet for kollektivtransporten på fylkesvei 120 mot Lillestrøm
 • Fullføring av gang- og sykkelvei langs fylkesvei 120 sørover fra Nordby
 • Direktebuss mellom Blystadlia og Fjerdingby sentrum
 • Flere innfartsparkeringer langs fylkesvei 120
 • Nei til gjennomgangstrafikk fra Sverige gjennom kommunen – langtransport over på bane
 • Rushtidsavgift på Øvre- og Nedre Rælingsveg for å få reisende over på kollektivtransport og for å gi plass til bussene
Business title, Street address, Zip code City, Country
+44 1234 567890
your@email.com