Program 2023-27 - God oppvekst

God oppvekst


Mange forhold har betydning for barns og unges oppvekstvilkår. Kommunens oppgave er å legge til rette for en god oppvekst med barnehager, skoler, ulike støttetiltak og tilbud som kan motvirke sosiale ulikheter.

 

Gode barnehager


Å gå i gode barnehager er positivt for barns sosiale utvikling, og bidrar til god psykisk helse videre i livet. Barnehage er også et godt tiltak for integrering og språkopplæring.


Velkvalifisert og stabilt personale er viktig for kvaliteten i barnehagetilbudet. Personalet bør speile befolkningen i kommunen med tanke på kjønn og bakgrunn.


SV prioriterer:


 • Å sikre fortsatt full barnehagedekning i alle deler av kommunen
 • Å rekruttere og beholde barnehagelærere slik at pedagognormen blir oppfylt med kvalifiserte barnehagelærere
 • Arbeid for at de øvrige ansatte i barnehagene skal ha fagutdanning
 • Forsvarlig voksendekning i hele åpningstiden

 

Heldagsskole der alle opplever mestring


Godt skoletilbud er en viktig offentlig oppgave. SV vil

alltid jobbe for en bedre skole – både når det gjelder

bygninger og innhold. En god skole er en skole som ser

hele eleven og legger til rette for god faglig og sosial

læring. Lærerne bør ha tid og tillit så de kan bruke sin

profesjonelle kompetanse og sitt profesjonelle skjønn

til det beste for alle elevene i Rælingsskolen.


SV går inn for heldagsskole med flere lærere og uten

hjemmelekser. Lekser må bli en del av skolehverdagen

sammen med lek, fysisk aktivitet og mat. SV er opptatt

av at alle barn og unge opplever å mestre sin hverdag

i skolen, og vi mener det må legges langt større vekt

på praktiske ferdigheter og skapende fag.


SV prioriterer:


 • Å rekruttere og beholde lærere slik at alle elevene får undervisning av kvalifiserte lærere
 • Begrensing av vurdering og kartlegging av elever til det som er nødvendig, så lærerne får være lærere – ikke kontrollører
 • Økt lærertetthet
 • Å sikre alle elever et trygt og godt skolemiljø, både psykisk og fysisk
 • Tiltak mot mobbing
 • Etablering av skolehager i tilknytning til alle skoler og barnehager
 • Sikring av nok ressurser til norskopplæring for fremmedspråklige
 • God ordninger for overgang mellom barnehage og skole, mellom grunnskole og ungdomsskole og mellom ungdomsskole og videregående
 • Skolehelsetjeneste tilgjengelig på alle skoler
 • Å sikre nok ressurser til pedagogisk psykologisk tjeneste
 • Beholde nærskolene

 

 

Trygg oppvekst for alle barn uansett bakgrunn


Alle barn skal ha en god og trygg oppvekst. Vold, omsorgssvikt og seksuelle overgrep mot barn er et alvorlig samfunnsproblem. SV mener det er viktig å sikre at utsatte barn får nødvendig hjelp og oppfølging. SV vil styrke det forebyggende barnevernet ved helsestasjonene med flere fagfolk, med bl.a. barnevernspedagoger. Barnehagen har en viktig forebyggende funksjon.


SV prioriterer:


 • Styrking av det forebyggende arbeidet i barnevernet gjennom samarbeid og tverrfaglig arbeid mellom pedagogisk-psykologisk tjeneste, helsesykepleiere og sosiallærerne
 • Styrking av samarbeidet mellom det kommunale barnevernet, NAV, staten og frivillige organisasjoner, slik at barn får rett tilbud til riktig tid
 • Flere ansatte i barneverntjenesten
 • God oppfølging av barn i fosterhjem
Business title, Street address, Zip code City, Country
+44 1234 567890